Thực hiện văn bản số 43/PGD&ĐT- CMNV ngày 28/02/2020 của Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa; V/v tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 04/03/2020 BGH và TCM trường Mầm non San Sả Hồ tiếp tục công tác Bồi dưỡng chuyên môn để tập trung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mới tuyển dụng năm 2019-2020 với các chuyên đề: (Lý thuyết)

- Chuyên đề tăng cường tiếng Việt

- Chuyên đề làm quen với toán

- Thống nhất hồ sơ sổ sách

- Triển khai việc lựa chọn hoạt động học

- Cách xác định mục tiêu, kiến thức, kỹ năng của bài dạy.